На 23 март беше подписан рамков договор за партньорство между ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“, Институтът по металознание, съоръжения и технологии с Център по хидро- и аеродинамика „Акад. А. Балевски“ – БАН, и Варненският свободен университет „Черноризец храбър“, съобщиха от Морско училище.

Официалното подписване на документа бе в на територията на морската Алма Матер. В договора е залегнало създаването на съвместен Експертен лабораторен център, като инфраструктура за устойчивото развитие на нови материали и технологии и други дейности, свързани с приоритетите на трите институции.

Предмет на партньорството е и интеграция на научно-образователния и иновационен капацитет на страните с цел участие в провеждането на съвместни изследвания, обучения на докторанти и участия и реализация на регионални, национални и европейски проекти в областта на материалознанието. Целта е и развитие на научноизследователската и развойна дейност, чрез ползването на споделени ресурси и съвместно участие в проекти.

Източник: www.naval-acad.bg

С подписването трите институции декларираха, че ще си сътрудничат за постигането на целите, заложени в стратегия за развитие на висшето образование: 2021 – 2030 г. Сред тях са активизиране на научната дейност във висшите училища, подобряване на организацията на научноизследователската дейност и стимулиране на кооперирането на висшите училища с институтите на БАН.

В споразумението залегна още подобряване на методите за научно обучение и квалификация за младите научни работници, в областта на новите материали и технологии, както и взаимодействие с бизнеса, чрез трансфер на технологиите и комерсиализация на научните резултати на Експертния лабораторен център.